Từ năm 2011-2015, Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu và có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (dẫn đầu các năm 2013, 2014); chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (dẫn đầu 4 năm liên tiếp); chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (xếp thứ 2 trong 2 năm 2012, 2013, đứng đầu về tiêu chí Trung tâm hành chính công); dẫn đầu 3 năm liên tiếp (các năm 2012, 2013, 2014) về chỉ số cải cách hành chính.

Nhiều mô hình, cách làm mới của Đà Nẵng được các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn đánh giá cao, ghi nhận và nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo ông Võ Duy Khương, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên thì công tác hành chính vẫn chưa thực sự đáp ứng như mong đợi của lãnh đạo, nhân dân thành phố về xây dựng bộ máy trong sạch và chuyên nghiệp.

Theo đó, bộ máy các cơ quan còn cồng kềnh và vận hành chưa thực sự thông suốt; hệ thống thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm ra, phức tạp, gây nhiều khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Các biểu hiện tiêu cực, phiền hà đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp vẫn còn tiếp diễn trên một số lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ, niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Trong đó, đáng chú ý, có 2/19 mục tiêu đặt ra về cải cách hành chính Nhà nước (giai đoạn 2011 – 2015) vẫn chưa được hoàn. Đó là, có ít nhất 70% các văn bản, tài liệu chính thức được thực hiện dưới dạng điện tử; ít nhất 50% các dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn được cung cấp ở mức độ 3, ít nhất 10% dịch vụ trực tuyến ở mức độ 4.

Ông Khương đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT; hướng đến chuyển lưu trữ văn bản, tài liệu thông thường sang lưu trữ điện tử; cải cách tài chính công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Khương cũng quán triệt cần giảm thiểu các hội họp không cần thiết làm lãng phí thì giờ, tiền bạc. “Hội, đoàn thể, ban liên lạc tổ chức hội họp, gặp mặt nhiều quá. Mỗi khi tổ chức cứ đi xin tiền thành phố, trong khi thành phố đi thu từng đồng thuế của người bán hàng rong” – ông Khương nói thẳng.